ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២ SPOGA បង្ហាញនូវជោគជ័យពេញលេញ

ផ្នែកទី ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទំនិញកីឡាអន្តរជាតិខឹឡូនឧបករណ៍បោះជំរុំនិងការបង្ហាញសាកវប្បកម្មប្រឈមមុខនឹងប្រទេសនិងតំបន់ជាច្រើននៃអ្នកទិញនិងអតិថិជនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនាពេលអនាគតរបស់យើង។ នៅអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារសួនកម្សាន្ត។

news (1)
news (2)
news (3)

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -២០-២០២១