ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

MAIN-WORKSHOP-1

សិក្ខាសាលាមេ

5m-x-150m-PU-COATING-MACHINES-2

ម៉ាស៊ីនបាញ់ PU ទំហំ ៥ ម x ១៥០ ម

RAW-MATERIAL-STORAGE-3

ការផ្ទុកវត្ថុធាតុដើម

EXTRUSION-MACHINES-4

ម៉ាស៊ីនហូត

IMPORTED-TUFTING-MACHINES-5

ម៉ាស៊ីនកាត់ដេរនាំចូល

TWISTING-MACHINES-6

ម៉ាស៊ីនច្របាច់

BULK-STORAGE-7

ការផ្ទុកច្រើន

DIY-WORKSHOP-8

សិក្ខាសាលាឌី

PROFESSIONAL-LOAD-&-DELIVERY-9

បន្ទុកជំនាញនិងការដឹកជញ្ជូន