វិញ្ញាបនប័ត្រ

169 SVHC

១៦៩ អេស។ អេស។ ស៊ី

3000 HOURS UVA TEST

តេស្តកាំរស្មីយូវី ៣ ម៉ោង ៣០០០

ANTI CHLORINE TEST

តេស្តប្រឆាំងនឹងក្លរីន

ANTI MILDEW TEST

ការធ្វើតេស្តប្រឆាំងនឹងមីលវែល

CE CERTIFICATE

វិញ្ញាបនប័ត្រគ។ ស

Flammability Test & burning behaviour

តេស្តងាយឆេះនិងអាកប្បកិរិយាដុត

LABOSPORT TEST

តេស្ត Labosport

Lead test

ការធ្វើតេស្តដឹកនាំ

Wear resisting test 50,000 times

ពាក់ការធ្វើតេស្តធន់ទ្រាំ ៥០០០០ ដង